Baggrund

Voksklubbens historie

 


Voksklubben

Gammel Roskilde Amts Biavlerforenings voksklub er dannet for at give medlemmer af foreningen mulighed for at drive en biologisk/økologisk biavl med rent voks fri for uønskede/unaturlige stoffer.

At drive en sådan voksklub kræver at klubbens medlemmer har gensidig tillid og et konstruktivt samarbejde med hinanden. Man skal kunne indgå i en sådan voksklub hvis man ønsker at drive en biavl uden anvendelse af nogen former for pesticider (medicin) og at der kun anvendes voks som stammer fra klubbens vokspulje.

Anvendes der medicin til især varroabekæmpelse, vil der komme restkoncentrationer af disse bekæmpelsesmidler i voksen. Desuden er der stor fare for at medicinrester aflejre sig i skrællevoksen og dermed kan overføres til voksen.


Hvorfor ren voks ?

Der er mange årsager til at man ønsker at voksen bevares ren. Voks er først og fremmest biavlens vigtigste byggemateriale, som vi giver til bierne. Bierne bygger og lever på voksen. Forurenet voks vil kunne påvirke biernes trivsel. Således ved vi at man i mange lande har store problemer med tab af bifamilier. En af årsagerne kunne være stærkt forurenet voks.

Ophobes pesticiderne i voksen, vil den kunne overføres til honningen og dermed give en forringet kvalitet. Dette er ikke ønskværdigt i en tid hvor renhed og kvalitet står i højsædet hos forbrugeren.

Desuden bygger voksklubbens strategi på at anvende ”den sikre varroabekæmpelsesstrategi” som er udviklet af Danmarks Biavlerforening i samarbejde Danmarks Jordbrugsforskning. En langtidsholdbar metode. I strategien anvendes kun organiske syre og biologiske indgreb i bifamilien. De organiske syre er naturligt forekommende i honning og er derfor ikke problematisk med hensyn til restkoncentrationer. Derimod vil anvendelsen af pesticider på sigt føre til udvikling af resistens hos miderne overfor midlerne og man vil få ophobning i voks og evt. i honningen.


Hvordan bliver man medlem

Kun medlemmer af Gl. Roskilde Amts Biavlerforening kan blive medlemmer af voksklubben. Medlemmer af foreningen kan ved direkte kontakt til bestyrelsen anmode om medlemskab af voksklubben. Det er derfor forholdsvis let for nye biavlere at blive medlemmer, da eneste krav er at man køber bifamilier og voks hos et eksisterende medlem af voksklubben. Har man bifamilier i forvejen, kræver dette en dialog med bestyrelsen om hvilke forholdsregler der skal tages. Evt. kan ansøgeren blive anmodet om at betale for en voksundersøgelse for egen regning hos et analyseinstitut godkendt af bestyrelsen.


Deklaration

Er man blevet godkendt som medlem, skal man underskrive en deklaration, hvor man på tro og love meddeler at man til enhver tid er bekendt med foreningens vedtægter og overholder dem, samt at man kun bekæmper voksmøl på tavlelager og varroamider i bifamilier med midler og metoder, som ikke forurener (skader) voks eller honning. Til bekæmpelsesformål må kun anvendes biavlstekniske– og biologiske metoder, som er anført på voksklubbens positivliste.

Positivlisten

Klubbens positivliste bliver hvert år godkendt på klubbens generalforsamling og ser i øjeblikket således ud: Myresyre, mælkesyre og oxalsyre til varroabekæmpelse i bifamilier. Eddikesyre eller fryser imod voksmøl på tavlelager. Biavlstekniske metoder, såsom fjernelse af droneyngel, dronningeindespærring og varmebehandling, er tilladt.


Voksklubbens historie

Den første spirer til voksklubben blev grundlagt i 1995 af John Lissner i en mere løs form for klub, dog kun for udvalgte medlemmer. På dette tidspunkt kunne man se skriften på væggen i forhold til udenlandske erfaringer med varroabekæmpelse. Mængden af uønskede stoffer hobede sig op i voksen. Det er i dag således at næsten ingen tysk voks er fri for uønskede pesticidrester. Og sådan er det for de fleste europæiske lande.

Efter at voksklubben havde kørt således i en årrække, blev det i 1997 indkaldt til en stiftende generalforsamling og i januar 1998 blev der vedtaget vedtægter og voksklubben blev en realitet her. I dag er voksklubben en stor klub med over 50 medlemmer.


Skrevet i 2010 og senest revideret i 2022